Werkwijze


Monodisciplinaire GGZ

Bij aanmelding wordt een eerste gesprek gepland, het intakegesprek. Soms kan het zijn dat er meerdere intakegesprekken nodig zijn. In de intakefase brengen we samen in kaart wat uw klachten of problemen zijn en wat u van de behandeling verwacht. Ook wordt er uitleg gegeven over de praktijk, zodat u een goed beeld heeft van de gang van zaken. Daarnaast zullen we (kort) ingaan op uw verdere leefsituatie en geschiedenis om een goed beeld te krijgen van u als persoon, zodat we de behandeling zo goed mogelijk op u af kunnen stemmen. Het intakegesprek duurt 60 minuten. Om u zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, kan het zijn dat u de intake heeft bij een andere therapeut dan degene die uw verdere behandeling zal doen. Wilt u dit liever niet, dan horen we dat graag van u.

Aan het einde van de intake bespreken we hoe de verdere behandeling er uit zal zien en of u zich hierin kunt vinden. Vervolgens kan worden gestart met de behandeling.  


Multidisciplinaire GGZ 

Wanneer wij op basis van uw verwijzing inschatten dat u in aanmerking komt voor een multidisciplinaire behandelprogramma wordt er contact met u opgenomen en bekeken wanneer de intake plaats kan vinden. Zodra er plaats is, zal het secretariaat afspraken met u maken voor de intakegesprekken. Na de intake en het multidisciplinaire overleg krijgt u een adviesgesprek over de regiebehandelaar. Hij/zij bespreekt het behandelplan met u en na akkoord hierover kan de behandeling starten. 


Na de intake

Na de intake stellen we graag uw huisarts op de hoogte. Tijdens uw behandeling kan er, indien nodig, ook verder overleg plaatsvinden. Na afsluiting van de behandeling ontvangt de huisarts hiervan schriftelijk bericht. Mocht u bezwaar hebben tegen deze informatie-uitwisseling, dan kunt u dat uiteraard aangeven.

Het is belangrijk dat u zich bij de behandelaar op uw gemak voelt. Als u het gevoel heeft dat het niet klikt kunt u dat aangeven zodat, in overleg met u, kan worden gezocht worden naar een alternatief. Ook kan tijdens de intake of de behandeling soms blijken dat er andere of aanvullende behandeling noodzakelijk is. In dat geval kan het zijn dat we u doorverwijzen naar een andere hulpverleningsinstantie.

Algemene informatie is te vinden in de behandelovereenkomst, die  voor de intake heeft ontvangen.