Vergoedingen verzekerde zorg


VOLWASSENEN

In de Generalistische Basis GGZ worden geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling declareren wij uw totale behandeling door middel van een Zorgproduct bij uw verzekeraar of bij de gemeente. Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld Zorgproduct: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. De producten worden berekend in minuten, die zowel bedoeld zijn voor de gesprekstijd als de tijd die uw psycholoog nodig heeft voor voorbereiding, rapportage en eventueel overleg. Uw psycholoog zal u laten weten welk product op u van toepassing is. Indien na een eerste gesprek wordt ingeschat dat u binnen de praktijk niet op de goede plek bent, kan ook gekozen worden voor een onvolledig traject (OVP).

Ook in de Gespecialiseerde GGZ worden er geen sessies gedeclareerd, maar aan het eind van de behandeling of na 365 dagen declareren wij de hele behandeling via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De therapeut noteert uw diagnose en alle activiteiten die er verricht  worden in deze DBC. Onder activiteiten worden naast sessies ook bijvoorbeeld voorbereiding, rapportage en eventueel overleg gerekend.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maximumtarieven vastgesteld per product. Dit geldt zowel voor de BGGZ als de GGGZ. Afhankelijk van afspraken met uw zorgverzekeraar of gemeente kunnen de gedeclareerde bedragen hiervan afwijken. Verwijzing van basis naar gespecialiseerde GGZ kan binnen de praktijk plaatsvinden, u heeft hier inmiddels geen aparte verwijzing meer voor nodig. In zo'n geval sturen wij hiervan wel een melding aan de huisarts. 

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de generalitische basis GGZ en in de gespecialiseerde GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.


Generalistische Basis GGZ

Aalsterveld Psychologen heeft voor 2021 voor de Generalistische Basis GGZ contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars, behalve Menzis en Anderzorg. Uiteraard kunnen we u, als cliënt van genoemde verzekeringen nog steeds de best mogelijke zorg verlenen. Wel verloopt de vergoeding anders. 

Vergoeding van zorg bij de meeste verzekeraars:

Aalsterveld Psychologen kan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren en u hoeft geen kosten voor te schieten. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldige zorgverzekeringen en dient u zichzelf op de hoogte stellen van de polisvoorwaarden. Aalsterveld Psychologen kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling of onderzoek door uw verzekering niet vergoed blijkt te worden, bijvoorbeeld omdat u gekozen heeft voor een gereduceerde basisverzekering of reeds gebruik heeft gemaakt van psychologische zorg. Ook kan Aalsterveld Psychologen zonder verwijsbrief niet bij de zorgverzekeraar declareren. Kosten die niet bij een zorgverzekering kunnen worden gedeclareerd, zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer u geen gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, dient u dit van te voren aan te geven. Het is mogelijk dat u op de declaratie bij uw zorgverzekeraar een andere psycholoog vermeld ziet staan dan degene die uw behandeling heeft uitgevoerd. Dit betekent dat uw behandelaar heeft gewerkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van de genoemde psycholoog.

Vergoeding Basis GGZ van zorg bij Menzis en Anderzorg:

Ook als cliënt met een verzekering bij Menzis of Anderzorg kunt u bij Aalsterveld Psychologen  een behandeling  in de Basis GGZ volgen. In verband met de zeer beperkte vergoeding die Menzis biedt op een natura- of budgetpolis (veelal zelfs minder dan 60% van de landelijk vastgestelde NZA-tarieven), zijn wij genoodzaakt in sommige gevallen een eigen bijdrage te vragen voor de behandeling.

Heeft u een restitutiepolis, dan vergoedt de verzekeraar wel 100 % van de behandelkosten en geldt er geen eigen bijdrage.

Indien uw polis minder dan 85 % (van de NZA tarieven) vergoedt bij niet gecontracteerde zorg, dan dient u het verschil zelf bij te betalen. U ontvangt hiervoor na afronding van de behandeling van Aalsterveld Psychologen een factuur. De resterende 15 % neemt Aalsterveld Psychologen voor eigen rekening. Omdat wij geen contract hebben met Menzis ontvangt u de factuur voor de behandeling zelf en kunt u deze vervolgens indienen bij uw verzekering. Met de vergoeding van Menzis betaalt u onze factuur voor de behandeling. Mocht de vergoeding van Menzis minder zijn dan de gestelde 85% van het NZA tarief, dan ontvangt u van ons een aanvullende factuur voor de eigen bijdrage.  

Uiteraard wordt het resterende verplichte eigen risico wel bij uzelf in rekening gebracht. In verband met de grote verschillen tussen vergoeding bij een natura- of restitutiepolis, kunt u ook kiezen voor een restitutiepolis. U heeft hiermee vrije zorgkeuze. Natuurlijk bent u ook vrij om voor een andere verzekeraar te kiezen.

 

Gespecialiseerde GGZ:

Aalsterveld Psychologen heeft in 2021 voor de Gespecialiseerde GGZ een contract met alle zorgverzekeraars, behalve Menzis en Anderzorg. Als we met uw verzekering een contract hebben declareren wij de behandeling rechtstreeks bij uw verzekering. U betaalt dan naast het wettelijk verplicht eigen risico geen aanvullende eigen bijdrage. Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, declareren wij de door de NZA wettelijk bepaalde maximumtarieven (zie www.nza.nl/regelgeving/tarieven). Aalsterveld Psychologen stuurt de factuur, na afloop van de behandeling of in elk geval na elke 365 dagen, naar de cliënt, ongeacht of u nu een naturapolis heeft of een restitutiepolis. U dient de factuur zelf in bij uw verzekeraar. Als u niet alles vergoed krijgt, betaalt u het restant van de factuur. Dit bedrag is uiteraard afhankelijk van wat de verzekeraar vergoedt. Indien uw polis minder dan 85% vergoed bij  ongecontracteerde zorg, dan dient u het verschil zelf te betalen. De resterende 15% neemt Aalsterveld Psychologen voor eigen rekening. Uiteraard hebben we wel uw vergoedingenoverzicht van uw verzekering nodig, waarop staat wat u vergoed hebt gekregen.   Heeft u een restitutieverzekering, dan geldt voor u geen aanvullende eigen bijdrage.

Ongeacht welke verzekering u kiest, geldt uiteraard altijd dat u wel uw wettelijk eigen risico betaalt.


KINDEREN EN JEUGD

In de regio Beuningen behandelen wij kinderen van 4-18 jaar, in de regio Geldermalsen behandelen wij kinderen van 12-18 jaar. 

Aalsterveld Psychologen heeft met veel gemeenten een overeenkomst afgesloten. Met deze gemeenten hebben we tarieven afgesproken. Maandelijks declareren wij de ingezette tijd bij de desbetreffende gemeenten, tegen het afgesproken tarief.

De therapeut noteert de diagnose en alle activiteiten die er verricht worden in het dossier. Onder activiteiten worden naast sessies ook bijvoorbeeld voorbereiding, rapportage en eventueel overleg gerekend.

Vergoedingen

De psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de gemeenten. Aalsterveld Psychologen heeft contracten met de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Buren, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Vianen, IJsselstein, Houten, Nieuwegein, Beuningen, Wijchen, Mook/Middelaar, Groesbeek, Druten, Berg en Dal, Ubbergen, Heumen en Nijmegen. Dit betekent dat de zorg rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd kan worden. Er geldt daarbij geen eigen bijdrage of eigen risico. Voor gemeenten waarmee Aalsterveld Psychologen geen contract heeft afgesloten kan vergoeding via het Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd worden. Vraag bij uw gemeente of bij Aalsterveld Psychologen na hoe dit in zijn werk gaat.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft uw kind een verwijzing van de huisarts of het wijkteam nodig.

Soms is er zorg nodig die niet wordt vergoed, of wilt u liever de behandeling of het onderzoek van uw kind zelf betalen.


Afspraken afzeggen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u verhinderd? Dan is het van belang dat u tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren, afzegt. Afspraken op maandag dient u uiterlijk de vrijdag ervoor af te zeggen. U kunt dit doen via 024-6754452 of info@aalsterveldpsychologen.nl

Wanneer u niet tijdig afzegt, dient u zelf de sessie te betalen, ook wanneer dit wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte. Wanneer u zonder kennisgeving afwezig bent, worden de volledige kosten van de sessie (€100,00) bij u in rekening gebracht. Bij te laat annuleren geldt een gereduceerd tarief van €50,00.


Betalingsvoorwaarden:

1.    De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen datum van de factuur te zijn betaald.

2.    Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

3.    Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

4.    Alle buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €25,00.

5.    Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Mochten er problemen zijn met de betaling, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Aalsterveld Psychologen, zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden.


Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat, 024-6754453.