Vergoedingen verzekerde zorg


VOLWASSENEN

 U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Ongeacht welke verzekering u kiest, geldt  altijd dat u wel uw openstaande eigen risico betaalt (jaarlijks €385,00 of hoger als u daar zelf voor gekozen heeft).


Planning = Realisatie
Bij Aalsterveld Psychologen hanteren wij het principe ‘planning = realisatie’. We gaan er hierbij vanuit dat de geplande tijd in de agenda ook besteed wordt aan uw consult. Als de afspraak standaard meer dan 15 minuten afwijkt zal uw behandelaar de afspraak aanpassen. Het is wettelijk geregeld dat afwijkingen van minder dan 15 minuten niet aangepast dienen te worden. In dat geval wordt de geplande tijd gedeclareerd.


Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geldige zorgverzekering en dient u zichzelf op de hoogte stellen van de polisvoorwaarden. Aalsterveld Psychologen kan niet aansprakelijk worden gesteld als behandeling of onderzoek door uw verzekering niet vergoed blijkt te worden, bijvoorbeeld omdat u gekozen heeft voor een gereduceerde basisverzekering of reeds gebruik heeft gemaakt van psychologische zorg. Ook kan Aalsterveld Psychologen zonder verwijsbrief niet bij de zorgverzekeraar declareren. Kosten die niet bij een zorgverzekering kunnen worden gedeclareerd, zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer u geen gebruik wilt maken van uw zorgverzekering, dient u dit van te voren aan te geven.


Aalsterveld Psychologen heeft in 2022 een contract met alle zorgverzekeraars, behalve CZ.  Als we met uw verzekering een contract hebben declareren wij de geplande gesprekken maandelijks rechtstreeks bij uw verzekering. U betaalt dan naast het wettelijk verplicht eigen risico geen aanvullende eigen bijdrage. Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, declareren wij de door de NZA wettelijk bepaalde maximumtarieven (zie www.nza.nl/regelgeving/tarieven). 

In geval van ongecontracteerde zorg ontvangt u de facturen van Infomedics. 
Sinds juli 2022 verzorgt Infomedics de facturering voor onze praktijk, in geval van ongecontracteerd zorg. Dat is voor onze praktijk het geval bij CZ (incl. Nationale Nederlanden en Ohra). Als verzekerde van voorgaande verzekeringen ontvangt u de factuur niet meer direct van ons, maar van Infomedics. Via de website (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw factuur snel en eenvoudig regelen. Heeft u toch vragen over de betaling, dan kunt u contact opnemenmet de helpdesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900.

Ongeacht welke verzekering u kiest, geldt uiteraard altijd dat u wel uw wettelijk eigen risico betaalt.


KINDEREN EN JEUGD

In de regio Beuningen behandelen wij kinderen van 4-18 jaar, in de regio Geldermalsen behandelen wij kinderen van 12-18 jaar. 

Aalsterveld Psychologen heeft met veel gemeenten een overeenkomst afgesloten. Met deze gemeenten hebben we tarieven afgesproken. Maandelijks declareren wij de ingezette tijd bij de desbetreffende gemeenten, tegen het afgesproken tarief.

De therapeut noteert de diagnose en alle activiteiten die er verricht worden in het dossier. Onder activiteiten worden naast sessies ook bijvoorbeeld voorbereiding, rapportage en eventueel overleg gerekend.

Vergoedingen

De psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de gemeenten. Aalsterveld Psychologen heeft contracten met de gemeenten Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Buren, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Vianen, IJsselstein, Houten, Nieuwegein, Beuningen, Wijchen, Mook/Middelaar, Groesbeek, Druten, Berg en Dal, Ubbergen, Heumen en Nijmegen. Dit betekent dat de zorg rechtstreeks bij de gemeente gedeclareerd kan worden. Er geldt daarbij geen eigen bijdrage of eigen risico. Voor gemeenten waarmee Aalsterveld Psychologen geen contract heeft afgesloten kan vergoeding via het Persoonsgebonden Budget (PGB) aangevraagd worden. Vraag bij uw gemeente of bij Aalsterveld Psychologen na hoe dit in zijn werk gaat.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft uw kind een verwijzing van de huisarts of het wijkteam nodig.

Soms is er zorg nodig die niet wordt vergoed, of wilt u liever de behandeling of het onderzoek van uw kind zelf betalen.


Afspraken afzeggen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u verhinderd? Dan is het van belang dat u tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren, afzegt. U kunt dit doen via 024-6754452 of info@aalsterveldpsychologen.nl 

Wanneer u niet tijdig afzegt, dient u zelf de sessie te betalen, ook wanneer dit wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte. Wanneer u niet tijdig annuleert, wordt een bedrag van €100,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. 


Betalingsvoorwaarden:

1.    De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen datum van de factuur te zijn betaald.

2.    Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 7 dagen te betalen.

3.    Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

4.    Alle buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €25,00.

5.    Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Mochten er problemen zijn met de betaling, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Aalsterveld Psychologen, zodat naar een passende oplossing gezocht kan worden.


Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat, 024-6754453.