Topzorg Kinderteam Beuningen

Topzorg Kinderteam, onderdeel van Topzorg Beuningen, is een nauw samenwerkingsverband tussen 3 disciplines: logopedie, kinderfysiotherapie en psychologie. Problemen in de ontwikkeling van het kind zijn vaak niet op zich staand. Deze kunnen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden voordoen, zoals fijne motoriek, grove motoriek, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaa-lemotionele ontwikkeling en/of problemen in de opvoeding. Ligt de hulpvraag op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan overlegt het kinderteam hierover om u en uw kind de juiste hulp te kunnen bieden.

Wij bieden de mogelijkheid om laagdrempelig onderzoek te verrichten op meerdere ontwikkelingsdomeinen om zo een totaalbeeld van het kind te schetsen.

Indien u daarvoor toestemming geeft, worden door middel van een multidisciplinair overleg en de inzet van een signaleringslijst de hulpvragen van u en uw kind geïnventariseerd. Bevindingen worden gedeeld met de andere betrokken disciplines om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een meervoudige complexiteit.
Wanneer de gevonden klachten/hulpvragen binnen het kader van de eerstelijns zorg passen, biedt het samenwerkingsverband op maat aangepaste behandelingen aan. Mocht er sprake zijn van multi-complexe uitkomsten dan kan het kinderteam direct naar de meest geschikte specialist of multidisciplinaire instantie doorverwijzen.

Het Topzorg Kinderteam heeft als doel optimale zorg te bieden in de eerste lijn. Het voordeel voor u en uw kind is snelle, laagdrempelige en multidisciplinaire hulpverlening, dichtbij huis, zonder lange wachttijden. De kosten voor het traject worden door de zorgverzekeraar vergoed. De praktijken kunnen u informeren of u een verwijzing nodig heeft van uw (huis)arts. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op!
Indien gewenst kunt u uw kind aanmelden bij een van de drie praktijken. Dat kan op eigen initiatief of op verwijzing.

Meer informatie over Topzorg Beuningen en het Topzorg Kinderteam kunt u hier vinden.