Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen zijn in staat om goed en snel te leren. Daarom zou je verwachten dat zij goed functioneren. Dat is echter lang niet altijd het geval. Hoogbegaafde kinderen laten regelmatig onderpresteren, demotivatie, gedragsproblemen en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied zien.

Wat is hoogbegaafdheid?

Een hoogbegaafd kind heeft een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen en in aanleg een sterke gedrevenheid. Gemiddeld laat ongeveer 10% van de kinderen kenmerken zien die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid. Hoogbegaafde kinderen zijn in aanleg in staat om tot uitzonderlijke prestaties te komen op één of meerdere gebieden. De mate waarin hun aangeboren capaciteiten daadwerkelijk tot uiting komen, is afhankelijk van persoonlijkheidseigenschappen van het kind en de interactie met de omgeving (zoals ouders, school en leeftijdgenoten).

Hoe herken ik hoogbegaafdheid?

De eigenschappen van hoogbegaafde kinderen kunnen onderling erg verschillen. Bij sommige kinderen komt het typerende beeld van hoogbegaafdheid duidelijk naar voren. Zij laten een grote algemene ontwikkeling zien, zijn creatief, kunnen gemakkelijk leren en blinken uit op één of meerdere gebieden. Bij veel andere kinderen wordt hoogbegaafdheid echter niet direct herkend. Zij laten wisselend schoolwerk zien, zijn niet (meer) gemotiveerd en vertonen negatief gedrag. Wat veel hoogbegaafde kinderen gemeenschappelijk hebben, is dat zij onderpresteren. Een speciale groep hoogbegaafde kinderen bestaat uit kinderen die naast hun hoogbegaafdheid te maken hebben met een leer- of ontwikkelingsstoornis, zoals dyslexie, AD(H)D of ASS.
Hoogbegaafdheid kan herkend worden aan de hand van schoolprestaties, prestatietests, intelligentietests en andere informatiebronnen. Goede schoolprestaties kunnen een aanwijzing zijn voor hoogbegaafdheid, maar kunnen ook het resultaat zijn van hard werken.

Wat kan Aalsterveld Psychologen op dit gebied betekenen?

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind en er is sprake van een vermoeden van hoogbegaafdheid, dan kan ervoor gekozen worden om een onderzoek te laten uitvoeren. Door middel van een onderzoek kan vastgesteld worden of de problemen die worden waargenomen, verklaard kunnen worden vanuit een eventuele hoogbegaafdheid. Tevens wordt bekeken op welke manier een kind het beste ondersteund kan worden. Aalsterveld Psychologen kan, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied, begeleiding bieden aan hoogbegaafde kinderen.

Hoe ziet een onderzoek naar hoogbegaafdheid er uit?

Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid wordt in ieder geval een intelligentietest afgenomen. Hiermee ontstaat een beeld van het niveau van cognitief functioneren van een kind en de sterk en minder sterk ontwikkelde kwaliteiten. Afhankelijk van de zorgen van ouders en/of school, kan het gewenst zijn om een breder onderzoek uit te voeren. In dat geval kunnen tests op het gebied van creativiteit, leerstijlen, executieve functies, concentratie, persoonlijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling worden afgenomen. Het resultaat van het onderzoek en de handelingsadviezen worden in een verslag vastgelegd. Dit onderzoeksverslag wordt tijden een adviesgesprek met ouder, en indien gewenst ook met school, toegelicht.