Dyscalculie

Als uw zoon/dochter problemen heeft op het gebied van het (begrijpend) lezen, spellen of rekenen is het mogelijk om didactisch onderzoek te laten uitvoeren. In het onderzoek worden de prestaties vergeleken met die van leeftijdsgenoten en wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand. Als er sprake is van een duidelijke (significante) achterstand, ondanks dat de school al de nodige extra hulp geboden heeft, of als de achterstand niet passend is gezien de leeftijd en het onderwijsniveau van uw zoon/dochter (voortgezet onderwijs) zijn er aanwijzingen voor een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie.
 
Dyscalculie-onderzoek

“Mijn kind zit in groep 6 en telt nog steeds op de vingers. Is dit normaal?” “Het lukt mijn dochter maar niet om de tafels te onthouden. Hoe komt dit?” “Help, mijn zoon loopt op de middelbare school ineens vast op wiskunde! Wat nu?”
Dyscalculie is een leerstoornis, die voorkomt bij naar schatting 2% van de bevolking. Mensen met dyscalculie hebben ernstige problemen met rekenen en wiskunde, terwijl ze gemiddeld niet minder intelligent hoeven te zijn dan mensen zonder dyscalculie. Doorgaans blijkt dat kinderen met dyscalculie al vroeg in de ontwikkeling problemen hebben met het aanleren van getallen, tellen en de rekenvaardigheden. De rekenontwikkeling verloopt langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl de overige vakken veel minder problemen opleveren. Het rekenen kost vaak veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Kinderen met dyscalculie hebben vaak veel moeite om rekenfeiten te onthouden, zoals de tafels. Ook in de volwassenheid blijft met vaak hinder ondervinden van de rekenproblemen.


Hoe herken ik dyscalculie?

Bij kinderen en jongeren met dyscalculie geldt over het algemeen dat er sprake is van ernstige en hardnekkige problemen in het rekenen op basisschoolniveau. Met ernstig wordt bedoeld dat er sprake dient te zijn van een grote achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten. Hardnekkig houdt in dat voldoende en adequaat onderwijs en begeleiding is geboden en ondanks deze begeleiding de problemen blijven bestaan. Bij dyscalculie kan sprake zijn van de volgende moeilijkheden:

  • Problemen met het aanleren van getallen
  • Problemen met het automatiseren van rekenkennis, zoals de tafels en sommen tot 10
  • Gebruik blijven maken van primitieve strategieën zoals het op de vingers tellen of vooruit- of achteruit blijven tellen
  • Problemen met ruimtelijk inzicht: moeite met plaatsen van getallen op de getallenlijn, het door elkaar halen van cijfers in grote getallen en problemen met meetkunde en kloklezen
  • Tekort aan inzicht in het getallensysteem
  • Onvoldoende kennis over de plaatswaarde van cijfers (eenheden, tientallen)
  • Moeite met het aanleren, onthouden en toepassen van oplossingsprocedures, zoals bijvoorbeeld bij het uitrekenen van (grotere) keersommen
  • Moeite met het afleiden van de rekensom uit tekstueel weergegeven opgaven
  • Onvoldoende koppelen van vergelijkbare opgaven


Wat kan er aan gedaan worden?

Dyscalculie is een leerstoornis die van blijvende aard is. Er kan echter wel degelijk iets aan gedaan worden. Door goede kennis, aanpassingen in de (leer)omgeving en gerichte en deskundige begeleiding hoeft dyscalculie geen grote beperking te vormen voor het dagelijks functioneren en de verdere loopbaan.


Hoe ziet een onderzoek naar dyscalculie er uit?

Bij een vermoeden van dyscalculie kan besloten worden tot een diagnostisch onderzoek. Aalsterveld Psychologen biedt de mogelijkheid tot een onderzoek waarbij gekeken wordt of sprake is van dyscalculie. De opzet van het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de landelijke richtlijnen.

In het onderzoek worden de rekenvaardigheden in kaart gebracht. Ook vindt intelligentieonderzoek plaats en worden mogelijke verklaringen voor de rekenproblemen onderzocht. Aan de hand van het onderzoek wordt gekeken of sprake is van dyscalculie en worden de sterke en zwakke kanten in beeld gebracht. Op basis hiervan worden vervolgens gerichte handelingsadviezen opgesteld. De uitkomsten van het onderzoek worden in een gesprek met de ouders/verzorgers en eventueel ook met school toegelicht.

De kosten voor dyscalculie-onderzoek bedragen € 900,00 voor het testonderzoek, inclusief intake, nabespreking en korte rapportage. Diagnose en behandeling van dyscalculie wordt niet standaard vergoed. De jeugdzorg valt vanaf 2015 niet meer onder de zorgverzekeraar, vraag daarom uw gemeente voor meer informatie.