Autisme Spectrum Stoornis

Soms heeft een kind moeite met het aangaan van sociale contacten, lijkt een kind de ander niet altijd te begrijpen of heeft een kind moeite met veranderingen en veel behoefte aan een vaste structuur. Dit gedrag kan gekoppeld zijn aan een bepaalde fase in de ontwikkeling van een kind, waarbij het normaal is.
Als bepaald gedrag echter zo sterk en structureel aanwezig is, en niet meer past bij de ontwikkelde leeftijd van het kind of dat het een probleem wordt, dan zou er bij een kind sprake kunnen zijn van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).


Wanneer zou er bij een kind sprake kunnen zijn van een Autisme Spectrum Stoornis?

Bij psychologisch onderzoek naar Autisme Spectrum Stoornissen wordt gekeken naar de ontwikkeling van een kind op het gebied van de sociale interacties, de communicatie en specifieke gedragspatronen. Waar moet u dan aan denken?

Kinderen met Autisme Spectrum Stoornis houden vaak weinig rekening met de reactie van anderen en gaan veelal uit van de eigen beleving. Door de omgeving wordt het contact ervaren als eenrichtingsverkeer. Sociale regels worden vaak niet aangevoeld. Sommige kinderen gaan contacten het liefst uit de weg en zijn graag alleen. Het kan ook voorkomen dat er wel een sterke behoefte is aan contact, maar dat het niet lukt om vriendschappen aan te gaan of om deze vast te houden. De non-verbale communicatie kan eveneens problemen opleveren, bijvoorbeeld het maken van oogcontact wordt vermeden en/of gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal worden onvoldoende begrepen. Fantasiespel en doen-alsof-spelletjes kunnen moeilijk zijn. Ook het begrijpen van taal kan problemen opleveren. Taal wordt regelmatig letterlijk genomen, intonatie kan vlak zijn en indirecte boodschappen of grapjes worden niet altijd begrepen. Soms is er sprake van opvallend woordgebruik.

Sterk vasthouden aan vaste routines en rituele, eenzijdige interesse of overmatige belangstelling voor bepaalde zaken, overmatig bezig zijn met bepaalde voorwerpen of het herhalen van bepaalde handelingen zoals fladderen zijn enkele andere opvallendheden die u mogelijk herken in het gedrag van een kind. Als u bij een kind meerdere van de hierboven genoemde problemen herkent, dan zou er sprake kunnen zijn van een Autisme Spectrum Stoornis.


Wat kan Aalsterveld Psychologen voor u betekenen?

Bij Aalsterveld Psychologen komen veel kinderen met een vermoeden van een stoornis in het autistisch spectrum. Aalsterveld Psychologen biedt mogelijkheden voor onderzoek, behandeling en ondersteuning. In veel gevallen kunnen ouders en school hiermee vooruit. Soms is aanvullende behandeling nodig, waaronder individuele psychologische begeleiding, groeps- of individuele SOVA-training, psychoeducatie voor ouders en kind.


Hoe ziet een psychologisch onderzoek naar Autisme Spectrum Stoornis er uit?

Als een kind bij Aalsterveld Psychologen komt voor psychologisch onderzoek naar een Autisme Spectrum Stoornis worden er verschillende testen uitgevoerd. De uitslag van het onderzoek en de adviezen worden in een verslag vastgelegd en tijdens een adviesgesprek met ouders, en indien gewenst ook met de schoo, besproken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het cognitieve niveau van functioneren, het sterkte en zwakte profiel, het inlevingsvermogen, de sociale en communicatieve vaardigheden en de snelheid en flexibiliteit in denken. Tevens wordt aan ouders en/of school gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen over de ontwikkeling van het kind en aan de leerkracht wordt extra observatie-informatie gevraagd.


De kosten voor ASS-onderzoek bedragen € 850,00 voor het testonderzoek, inclusief intelligentieonderzoek, intake, nabespreking en korte rapportage. ASS-onderzoek wordt niet standaard vergoed. De jeugdzorg valt vanaf 2015 niet meer onder de zorgverzekeraar, vraag daarom uw gemeente voor meer informatie. Psychologische behandeling in geval van ASS valt wel onder de vergoede zorg.